Ägare, finansiärer och partners

Ägare

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU    Umeå universitetUmeå kommun

  Västerbottens läns landsting

Styrelse

Agneta Marell, Umeå universitet (ordförande)
Roland Carlsson, (vice ordförande) 
Peter Juneblad, Umeå kommun
Johanna Björklund, universitetslektor datavetenskap, bolagen Codemill och Smart Video
Robert Winroth, Västerbottens läns landsting
Anna Pettersson, Region Västerbotten 


Finansiärer

Vinnova 

Vinnova har utsett ett fåtal nyckelaktörer bland Sveriges universitet, i syfte att öka entreprenörskapet. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet blev tillsammans utvalda. Uminova Innovation driver delar av projektet, som går under namnet DARE. VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Deras ansvarsområde är innovationer kopplade till  forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.  www.vinnova.se

Almi Innovationsbron 

Uminova Innovations inkubator är en av få utvalda inkubatorer som finansieras inom ramen för Almi Innovationsbrons inkubatorprogram (BIG). Almi stöttar forskare, innovatörer och entreprenörer i att kommersialisera sina idéer. Idéerna kan komma från akademisk forskning, näringslivet, offentlig sektor eller enskilda innovatörer och entreprenörer. Almi stöttar också inkubatorer med driftsfinansiering och erfarenhetsutbyte. www.almi.se

 

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om bl a stöd till småföretagare. www.tillvaxtverket.se

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till länets förutsättningar. De ska också samordna olika samhällsintressen inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och följa länets tillstånd. www.ac.lst.se

Region Västerbotten 

Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att regionen Västerbotten ska utvecklas positivt på ett sätt som ökar vår attraktionskraft och skapar bästa möjliga förutsättningar för länets medborgare att kunna ha bra livsvillkor. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice. www.regionvasterbotten.se

 

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har till uppgift att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att utjämna regionala skillnader.

 

EU-kommissionen
DG Enterprise & Industry
Umeå Kommun
FOI